Ondanks de zorg die besteed wordt aan de correctheid van informatie is BTN-EyeSecurity nimmer aansprakelijk voor juistheid, actualiteit en volledigheid van getoonde informatie. Bezoekers en/of gebruikers van BTN-EyeSecurity of door BTN-EyeSecurity  beheerde sites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door BTN-EyeSecurity  verstrekte informatie.

Alle informatie op deze website, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar BTN-EyeSecurity  en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. BTN-EyeSecurity  aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Alle informatie binnen de site van BTN-EyeSecurity  en door haar beheerde sites valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

BTN-EyeSecurity  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden. Daar waar BTN-EyeSecurity  genoemd wordt, wordt bedoeld Beveiligings Techniek Nederland VOF.